FiveM DarkRP - ส่วนการปฏิบัติงานของตำรวจ

ข้อบังคับ

 • มาตรา 900 ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่ อาทิเช่น ท้าต่อย ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นต้น
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที
 • มาตรา 901 การขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ - การขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกประการไม่ว่าจะ
  ไม่ยอมจอดรถ ขับรถขวางปิดกั้นทาง ไม่ให้ข้อมูลคนร้าย ไม่ทำตามที่เจ้าหน้าที่สั่ง
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 10 - 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 902 ขัดขืนการจับกุมเจ้าหน้าที่ - จงใจล่าช้า ขัดขวาง หรือ ปั่นป่วนเจ้าหน้าที่ในขณะจับกุม
  มีโทษปรับ 50,000$ และจำคุก 5 - 15 นาที
 • มาตรา 903 การติดสินบน - การให้ของเพื่อที่จะได้รับประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่พนักงาน
  มีโทษปรับ 100,000$ และจำคุก 20 - 40 นาที
 • มาตรา 904 โทรสายด่วนฉุกเฉิน - การโทร 911 แล้วแจ้งความเท็จ หรือก่อกวน
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 นาที
 • มาตรา 905 ให้การเท็จหรือแจ้งความเท็จ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 906 หากผู้ต้องหา ทำการหลบหนีเข้าบ้าน มีความผิดเจตนาหลบหนี ขัดขืนการจับกุม
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 907 ผู้ใดให้ที่พักพิงแก่ ผู้ต้องหา จะถูกดำเนินคดี ให้ ที่หลบซ่อนผู้ต้องหา
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 30 นาที หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 908 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่างการส่งตัวนักโทษ (นอกบริเวณเรือนจำ)
  มีโทษปรับ 100,000$ หรือจำคุก 1 ชั่วโมง หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 909 ผู้ใดกระทำการ ชิงตัวนักโทษ ระหว่าง การส่งตัวนักโทษ (ในบริเวณเรือนจำ)
  มีโทษปรับ 300,000$ หรือจำคุก 1 - 2 ชั่วโมง หรือทั้งจำทั้งปรับ
  (กรณีหากทำการยึด สน. เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้ตลอด ไม่มีกฎความจำเสื่อมสำหรับเจ้าหน้าในกรณีนี้)
 • มาตรา 910 ทำลายทรัพย์สินส่วนราชการ และทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ หรือรถพยายาล ทรัพย์สินหมอ
  มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 15 นาที
 • มาตรา 911 กระทำความผิดแล้วหนี – การที่คุณกระทำความผิดแล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุถ้าความผิดสำเร็จแล้ว
  ลงโทษตามฐานของความผิดนั้น ถ้าเป็นกรณีกลับใจไม่กระทำการต่อเพื่อให้ความผิดนั้นบรรลุผล
  ต้องระวางโทษ สองในสามของฐานความผิดนั้นๆ
 • มาตรา 912 ความผิดใดๆถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้า ให้เจ้าหน้าผู้มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รีรอให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที
 • มาตรา 913 หากอยู่ในพื้นที่อันตรายแพทย์ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาเจ้าหน้าที่และผู้ก่อนคดีใดๆทั้งสิ้น
 • มาตรา 914 สัญญาณไซเรนของเจ้าหน้าที่ต้องเปิดเมื่อใช้ในเหตุด่วน
 • มาตรา 915 เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรักษาผู้เล่นอื่นๆได้
 • มาตรา 916 หากผู้เล่นมีดาวขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทันที
  ⭐ มีโทษปรับ 10,000$ หรือจำคุก 10 นาที
  ⭐⭐ มีโทษปรับ 20,000$ หรือจำคุก 20 นาที
  ⭐⭐⭐ มีโทษปรับ 30,000$ หรือจำคุก 30 นาที
  ⭐⭐⭐⭐ มีโทษปรับ 50,000$ หรือจำคุก 50 นาที